آئین نامه های اجرائی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - قانون قدیم

  آئین‌نامه‌های اجرائی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

 آئین نامه اجرائی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

    ماده یک: عبارات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :

  الف) مناسب سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معـلول قـادر باشنـد تا آزادانـه و بدون خطر در محـیط پیرامون خود اعـم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی با حفظ استـقلال فردی لازم بهره مند شوند .

  ب)دستگاههای مشمول این آئین نامه: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی .

  پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان

  ت)اماکن عمومی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، اماکن ورزشی، پایانه ها، فرودگاهها، قطارهای شـهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانکـها و خود پردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها .

  ماده دو: شهرداریهای سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند .

  تبصره: کلیه دستگاهـها موظفـند هنگام تنـظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیـاز مناسب سازی را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیگر مراجع ذی ربط پیشنهاد نمایند .

  ماده سه: دستگاهها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آئین نامه هر سال 30% از ساخـتمانهای عمومی وابسـته را برای استفاده مـعلولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب سازی نمایند .

  ماده چهار: شهرداریهای سراسر کشور موظفند جهت مناسب سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند :

  الف) مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها

  ب) تجهیز و نصب چراغها و علایـم راهنمائی مـناسب در معابر عمـومی و برجسته سازی سطوح پیاده روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارکها .

  پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان .

  تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداریها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تامین می گردد .

  ماده پنج: کلیه شرکتها و سازمانهای حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آئین نامه موظفند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود(ایستگاهها،بنادر و فرودگاهها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند .

  ماده شش: شرکتهای خودرو ساز داخلی موظفند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقـلیه عمـومی به مـنظور اسـتفاده مـعلولان و جـانبازان را رعایت و نسبت به سـاخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاههای ذی ربط اقدام نمایند .

  ماده هفت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی(ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب-سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند .

  ماده هشت: سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگیهای لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد :

  1. وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون ذیربط او(رئیس ).

  2. نماینده ثابت وزارت کشور .

  3. نماینده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی .

  4. نماینده ثابت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

  5. نماینده ثابت وزارت راه و ترابری .

  6. نماینده ثابت وزارت صنایع معادن .

  . 7 نماینده ثابت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .

  8. نماینده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور .

  9. نماینده ثابت بنیاد شهید و امور ایثارگران .

  10. نماینده تشکلهای غیر دولتی ایثارگران .

  11. نماینده ثابت شورای هماهنگی تشکلهای غیر دولتی .

  ماده نه: نظارت بر اجرای این آئین نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید .

  آئین نامه اجرائی ماده (8) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

    ماده یک: در این آئین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیربه کار می روند :

  الف) معلول: فردی که شرایط مقرر در ماده (1) قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383 – را دارا باشد .

  ب) قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383 -.

  پ) معلول نیازمند واجد شرایط: معلولی که نیازمند بودن وی به تائید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد .

  ت)آموزش رایگان:معافیت معلول از پرداخت هزینه های آموزشی مربوط .

  ث)آموزش:آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهد کودک(تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدائی، راهنمائی، متوسطه،پیش دانشگاهی،عالی(دانشگاهی)،تخصصی و تکمیلی وآموزش مهارتهای فنی و حرفه ای .

  ج) واحدهای آموزشی: واحـد هـای آموزشـی وزارتخـانه های علوم، تحقیـقات و فناوری،

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفـه ای کشور،دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی سایر وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی .

  ماده دو: کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و درکلیه واحدهای آموزشی بهره مند گردند .

  ماده سه:شرایط ورود و مدت آموزش معلولان نیازمند واجد شرایط در واحدهای آموزشی برابر ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزشی حاکم بر واحدهای آمـوزشی مربوط خواهد بود و معلولان نیازمند واجد شرایط مجازند فقط از آموزش رایگـان برای حداکثر مـدت آموزشـی تعـیین شـده در آییـن نامه آموزشـی واحد آموزشی مــربوط بهره مندکردند .

  ماده چهار: آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صد در صد استفاده می نمایند نمی توانند از آموزش رایگان مقرر شده در این آئین نامه بهره مند شوند .

  تبصره:آن عده از معلولانی که بخشی از هزینه آموزش یا بورسیه آنها از منابع اعتباری دستگاههای دولتی تامین می شود فقط می توانند تا سقف کسری هزینه های آموزشی از تسهیلات و مزایای این آئین نامه استفاده نمایند .

  ماده پنج: سازمان مدیریت موظف است اعتبار مورد نیاز بری دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس مـاده(50) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنـگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب- 1383- جذب می شـوند را پیش بیـنی و پرداخت نمایند .

  آئین نامه میزان کمک هزینه(یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، خدمات، توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان

    ماده یک: عبارات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار

  می روند :

  1. قانون:قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383

  2. مراکز نگهداری،توانبخشی و آموزشی غیر دولتی:مراکز نگهداری و توانبخشی وآموزشی روزانه و شبانه روزی غیر دولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی که اشخاص حقیقی، حقوقی، بصورت خصوصی، تعاونی، خیریه یا هیئت امنـائی اداره مـی گردند .

  3. ارایه خدمات: شامل مراقبت، نگهداری، خدمات توانبخشی، درمانی، آمـوزشتی و حرفه آموزی بصورت روزانه و شبانه روزی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتـی .

  4. افراد مشمول این تصویب نامه: معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن نیازمند دارای سرپرست که واجد شرایط نگهداری و مراقبت در مـراکز روزانه و شبـانه روزی مطـابق ضوابط سازمان بهزیستی کشور باشند .

    ماده دو: سازمان بهزیستی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور منظور می شود. به ازای هر فرد مشمول این تصویب نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه بشرح جدول پیوست این تصویب نامه برای ارایه خدمات به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی پرداخت نماید .

  ماده سه: میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر- دولتی جهت ارایه خدمات توانبخشی و آموزشی به افراد مجهول الهویه یا فاقد سرپرست مشمول این تصویب نامه تا میزان(60%) ارقام مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، قابل افزایش می باشد .

  ماده چهار: سازمان بهزیستی کشور مجاز است به خانواده هایی که افراد مشمول این تصویب نامه را نگهداری می نمایند ماهانه کمک هزینه ای به میزان (60%) کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانه روزی غیر دولتی پرداخت نماید .

  ماده پنج: سازمان بهزیستی کشور مجاز است کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسیری را تا سقف (10%) کمک هزینه های تعیین شده در جدول پیوست این تصویب نامه افزایش دهد .

  ماده شش: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزینه به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی و خانواده ها به میزان مبالغ تعیین شده در این تصویب نامه در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند .

  ماده هفت: رعایت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توانبخشی، تغذیه ای و مراقبتی منظور شده در آیین نامه ها و دستورالعملهای تخصصی صدور پروانه فعالیت مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه از سـوی مراکز نگهداری، توانبخشـی و آموزشـی غیر دولـتی دریافت کننده یارانـه الـزامی اسـت .

  ماده هشت : مراکـز نگهـداری، توانبـخشی و آموزشـی غیـر دولتی که اداره آنـها بر اسـاس تبصره(24)قانون بودجه سال 1380کل کشور و ماده(88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب1380-به بخش غیر دولتی واگذار شده یا می شود در صورت تمایل و تطبیـق وضعیت خود با مفاد این تصویب نامه مجازند از تسهیلات و مزایای مندرج در این تصویب نامه بهره مند و یارانه لازم را به میزان تعیین شده در این تصویب نامه از سازمان بهزیستی کشـور دریافت نمایند .

 آیین نامه اجرایی ماده(13) قانون حمایت از حقوق معلولان

    ماده یک: کلیه دادگاهها موظفند صرفا“با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند .

  ماده دو: تشخیص معلولیت افراد موضوع قـانون جامـع حمایت از حقـوق معلـولان به منظور نصـب قیـم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود .

  ماده سه: مراقبت، نگهداری و توانمند سازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود .

  ماده چهار: در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشـکی که دستـرسی به قیم مقـدور نیست و نـیز در مواردی که اساسا قیم نصب نشـده اسـت، مسئولـین بهزیستـی در سراسر کشـور و همچنیـن کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود .

  ماده پنج : سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اموال اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید .

  تبصره – اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارنـد با تشخیـص دادگاه از محـل اموال معلولین پرداخت خواهد شد .

  ماده شش: چنانکه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید

  ماده هفت: سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید .

  ماده هشت: سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستـری و مشـاوران حقوقی موضوع ماده(187) قانون برنامـه سوم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگـی جمهوری اسلامی ایران- مصوب1379- برای طرح هر گونه دعـوی یا دفـاع و تعقـیب دعاوی مربوط به معلولین می تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده(32) قانون آیین دادرسـی دادگاهـهای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی- مصوب 1379 – به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید .

  ماده نه: قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید در خواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند .

  آئین نامه اجرائی ماده (14) قانون حمایت از حقوق معلولین

  ماده 1 ـ صد در صد ( 100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤئی انتخاب می نماید تلقی می گردد

  ماده 2 ـ پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آئین نامه صرف نظر از نحوه تشخیص ( علی الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی ) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع بر درآمد خواهد بود .

  ماده 3 ـ مشارکت غیر نقدی شامل اموال اعم از منقول و غیر منقولاست که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد .

  ماده 4 ـ ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمکهای غیر نقدی اعم از منقول و غیر منقول را که به تأیید مدیرکل و ذی حساب رسید است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند

  تبصره ـ صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود

  ماده 5 ـ ملاک برخورداری از تسهیلات این آئین نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذیربط با رعایت قانون های مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ اصلاحات بعدی آن می باشد . 


مطالب مرتبط:
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت


دفعات مشاهده: 33019 بار   |   دفعات چاپ: 4120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 721 بار   |   1 نظرCAPTCHA

نظرات کاربران

نظر ارسال شده توسط naderpourafshar@hotmail.com در تاریخ 1390/1/29
بنده معلول با میزان متوسط هستم و خانمم شاغل در اداره دو لتی ، آیا امکاناتی برای ساعت کار آنان در نظر گرفته شده


همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 37 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 24818278 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1337 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb