دفعات مشاهده: 385 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 302 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 550 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 790 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 907 بار   |   دفعات چاپ: 246 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 919 بار   |   دفعات چاپ: 264 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 658 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 953 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 238 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 207 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 298 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 395 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 473 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 341 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4560 بار   |   دفعات چاپ: 924 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4879 بار   |   دفعات چاپ: 905 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6289 بار   |   دفعات چاپ: 1291 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4371 بار   |   دفعات چاپ: 1011 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4249 بار   |   دفعات چاپ: 967 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4556 بار   |   دفعات چاپ: 862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4428 بار   |   دفعات چاپ: 889 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4267 بار   |   دفعات چاپ: 889 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4390 بار   |   دفعات چاپ: 833 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4527 بار   |   دفعات چاپ: 864 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1454 بار   |   دفعات چاپ: 459 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1432 بار   |   دفعات چاپ: 393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2313 بار   |   دفعات چاپ: 484 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2900 بار   |   دفعات چاپ: 541 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2300 بار   |   دفعات چاپ: 487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2343 بار   |   دفعات چاپ: 576 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2391 بار   |   دفعات چاپ: 545 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2407 بار   |   دفعات چاپ: 546 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2430 بار   |   دفعات چاپ: 527 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2699 بار   |   دفعات چاپ: 542 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4899 بار   |   دفعات چاپ: 1123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4979 بار   |   دفعات چاپ: 1152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4598 بار   |   دفعات چاپ: 1208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4774 بار   |   دفعات چاپ: 1183 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5339 بار   |   دفعات چاپ: 1091 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5892 بار   |   دفعات چاپ: 1450 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5859 بار   |   دفعات چاپ: 1421 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 107 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6074 بار   |   دفعات چاپ: 1535 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5676 بار   |   دفعات چاپ: 1393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5305 بار   |   دفعات چاپ: 1352 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5779 بار   |   دفعات چاپ: 1396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5881 بار   |   دفعات چاپ: 1561 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6533 بار   |   دفعات چاپ: 1587 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 236 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7138 بار   |   دفعات چاپ: 1741 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4759 بار   |   دفعات چاپ: 1261 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4574 بار   |   دفعات چاپ: 1099 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4825 بار   |   دفعات چاپ: 1190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7935 بار   |   دفعات چاپ: 1782 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5831 بار   |   دفعات چاپ: 1491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 183 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7369 بار   |   دفعات چاپ: 1820 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6201 بار   |   دفعات چاپ: 1719 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7546 بار   |   دفعات چاپ: 1928 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7951 بار   |   دفعات چاپ: 1967 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7172 بار   |   دفعات چاپ: 1991 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 270 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6751 بار   |   دفعات چاپ: 1886 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 274 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7280 بار   |   دفعات چاپ: 2044 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 436 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7018 بار   |   دفعات چاپ: 1979 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 403 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3517 بار   |   دفعات چاپ: 1153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5257 بار   |   دفعات چاپ: 1108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4607 بار   |   دفعات چاپ: 1061 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4678 بار   |   دفعات چاپ: 1024 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4573 بار   |   دفعات چاپ: 1052 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4297 بار   |   دفعات چاپ: 1181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4771 بار   |   دفعات چاپ: 1197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4569 بار   |   دفعات چاپ: 1074 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5834 بار   |   دفعات چاپ: 1335 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4630 بار   |   دفعات چاپ: 1101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5124 بار   |   دفعات چاپ: 1001 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4936 بار   |   دفعات چاپ: 958 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5411 بار   |   دفعات چاپ: 1081 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 9827 بار   |   دفعات چاپ: 1074 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5789 بار   |   دفعات چاپ: 1223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5356 بار   |   دفعات چاپ: 1161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6292 بار   |   دفعات چاپ: 1564 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5887 بار   |   دفعات چاپ: 1530 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5797 بار   |   دفعات چاپ: 1486 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 162 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8072 بار   |   دفعات چاپ: 2326 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   0 نظر

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 140 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25284686 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1537 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb