دفعات مشاهده: 555 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 792 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2849 بار   |   دفعات چاپ: 453 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3621 بار   |   دفعات چاپ: 445 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2707 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6309 بار   |   دفعات چاپ: 1003 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4412 بار   |   دفعات چاپ: 801 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5761 بار   |   دفعات چاپ: 1624 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5402 بار   |   دفعات چاپ: 1250 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4943 بار   |   دفعات چاپ: 1015 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 652 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 962 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 576 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2925 بار   |   دفعات چاپ: 411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3523 بار   |   دفعات چاپ: 435 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3543 بار   |   دفعات چاپ: 482 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4286 بار   |   دفعات چاپ: 478 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5713 بار   |   دفعات چاپ: 482 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خبر داد:

حذف پله از پیاد‌ه‌روهای پایتخت

دفعات مشاهده: 3883 بار   |   دفعات چاپ: 519 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4083 بار   |   دفعات چاپ: 697 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5841 بار   |   دفعات چاپ: 1181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5787 بار   |   دفعات چاپ: 1032 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4763 بار   |   دفعات چاپ: 975 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4725 بار   |   دفعات چاپ: 911 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4938 بار   |   دفعات چاپ: 1030 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4697 بار   |   دفعات چاپ: 951 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4754 بار   |   دفعات چاپ: 1079 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4494 بار   |   دفعات چاپ: 1118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5061 بار   |   دفعات چاپ: 1216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5209 بار   |   دفعات چاپ: 1309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12524 بار   |   دفعات چاپ: 1387 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5615 بار   |   دفعات چاپ: 1354 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 51 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6416 بار   |   دفعات چاپ: 1578 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 197 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6108 بار   |   دفعات چاپ: 1607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6307 بار   |   دفعات چاپ: 1635 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6460 بار   |   دفعات چاپ: 1831 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 204 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5953 بار   |   دفعات چاپ: 1590 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12823 بار   |   دفعات چاپ: 2548 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 6848 بار   |   دفعات چاپ: 1798 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 280 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7769 بار   |   دفعات چاپ: 1811 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 290 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4593 بار   |   دفعات چاپ: 875 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4545 بار   |   دفعات چاپ: 1098 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5007 بار   |   دفعات چاپ: 1168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5383 بار   |   دفعات چاپ: 1315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4919 بار   |   دفعات چاپ: 1181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 26 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4179 بار   |   دفعات چاپ: 937 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4979 بار   |   دفعات چاپ: 1120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5113 بار   |   دفعات چاپ: 1267 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5467 بار   |   دفعات چاپ: 1207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4635 بار   |   دفعات چاپ: 1119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 49 بار   |   0 نظر
به بهانه پخش نسخۀ خانگی فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش»، آخرین ساختۀ تهمینۀ میلانی

خانم میلانی، از شما انتظار نداشتیم!

دفعات مشاهده: 4659 بار   |   دفعات چاپ: 491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4132 بار   |   دفعات چاپ: 636 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6232 بار   |   دفعات چاپ: 907 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6590 بار   |   دفعات چاپ: 1388 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6022 بار   |   دفعات چاپ: 1428 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5991 بار   |   دفعات چاپ: 1575 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 165 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6096 بار   |   دفعات چاپ: 1700 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 160 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5988 بار   |   دفعات چاپ: 1495 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7339 بار   |   دفعات چاپ: 1790 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7332 بار   |   دفعات چاپ: 1790 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 228 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4867 بار   |   دفعات چاپ: 932 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6092 بار   |   دفعات چاپ: 1411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4960 بار   |   دفعات چاپ: 1164 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4804 بار   |   دفعات چاپ: 1135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 32 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 17717 بار   |   دفعات چاپ: 1836 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5264 بار   |   دفعات چاپ: 1206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5019 بار   |   دفعات چاپ: 1269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5079 بار   |   دفعات چاپ: 1113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7524 بار   |   دفعات چاپ: 1430 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 6 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6147 بار   |   دفعات چاپ: 1492 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 151 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6054 بار   |   دفعات چاپ: 1530 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 158 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7053 بار   |   دفعات چاپ: 1730 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8484 بار   |   دفعات چاپ: 1665 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 190 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6358 بار   |   دفعات چاپ: 1692 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 196 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6524 بار   |   دفعات چاپ: 1690 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6013 بار   |   دفعات چاپ: 1614 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7186 بار   |   دفعات چاپ: 1767 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 260 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 13411 بار   |   دفعات چاپ: 1157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4879 بار   |   دفعات چاپ: 1092 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5931 بار   |   دفعات چاپ: 1074 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4729 بار   |   دفعات چاپ: 1173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4188 بار   |   دفعات چاپ: 1068 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4494 بار   |   دفعات چاپ: 980 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5954 بار   |   دفعات چاپ: 1180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4975 بار   |   دفعات چاپ: 1088 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5471 بار   |   دفعات چاپ: 1071 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5001 بار   |   دفعات چاپ: 1151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 18994 بار   |   دفعات چاپ: 1354 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8460 بار   |   دفعات چاپ: 2618 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 296 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 8096 بار   |   دفعات چاپ: 2133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 416 بار   |   0 نظر

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 24 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25244850 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 635 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb