دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4423 بار   |   دفعات چاپ: 875 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4725 بار   |   دفعات چاپ: 842 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5992 بار   |   دفعات چاپ: 1136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4230 بار   |   دفعات چاپ: 957 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4032 بار   |   دفعات چاپ: 835 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4407 بار   |   دفعات چاپ: 806 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4252 بار   |   دفعات چاپ: 817 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4095 بار   |   دفعات چاپ: 827 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4231 بار   |   دفعات چاپ: 795 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4293 بار   |   دفعات چاپ: 803 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1192 بار   |   دفعات چاپ: 364 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1273 بار   |   دفعات چاپ: 343 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2104 بار   |   دفعات چاپ: 421 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2646 بار   |   دفعات چاپ: 437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2110 بار   |   دفعات چاپ: 417 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2085 بار   |   دفعات چاپ: 451 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2183 بار   |   دفعات چاپ: 466 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2264 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2229 بار   |   دفعات چاپ: 468 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2522 بار   |   دفعات چاپ: 494 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4711 بار   |   دفعات چاپ: 1043 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4893 بار   |   دفعات چاپ: 1119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4498 بار   |   دفعات چاپ: 1166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4681 بار   |   دفعات چاپ: 1143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5158 بار   |   دفعات چاپ: 1033 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5766 بار   |   دفعات چاپ: 1395 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5712 بار   |   دفعات چاپ: 1348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 107 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5968 بار   |   دفعات چاپ: 1488 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5601 بار   |   دفعات چاپ: 1361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5213 بار   |   دفعات چاپ: 1318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5651 بار   |   دفعات چاپ: 1343 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5800 بار   |   دفعات چاپ: 1532 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6431 بار   |   دفعات چاپ: 1554 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 236 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7026 بار   |   دفعات چاپ: 1708 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4681 بار   |   دفعات چاپ: 1225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4507 بار   |   دفعات چاپ: 1071 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4744 بار   |   دفعات چاپ: 1154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7832 بار   |   دفعات چاپ: 1749 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5750 بار   |   دفعات چاپ: 1454 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 183 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7287 بار   |   دفعات چاپ: 1786 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6110 بار   |   دفعات چاپ: 1681 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7474 بار   |   دفعات چاپ: 1899 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7869 بار   |   دفعات چاپ: 1929 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7088 بار   |   دفعات چاپ: 1961 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 270 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6674 بار   |   دفعات چاپ: 1858 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 274 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7179 بار   |   دفعات چاپ: 2001 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 436 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6942 بار   |   دفعات چاپ: 1950 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 403 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3419 بار   |   دفعات چاپ: 1116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5170 بار   |   دفعات چاپ: 1078 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4522 بار   |   دفعات چاپ: 1030 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4599 بار   |   دفعات چاپ: 994 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4468 بار   |   دفعات چاپ: 1010 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4174 بار   |   دفعات چاپ: 1118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4667 بار   |   دفعات چاپ: 1149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4491 بار   |   دفعات چاپ: 1041 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5702 بار   |   دفعات چاپ: 1289 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4533 بار   |   دفعات چاپ: 1064 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5033 بار   |   دفعات چاپ: 970 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4834 بار   |   دفعات چاپ: 916 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5300 بار   |   دفعات چاپ: 1033 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 9718 بار   |   دفعات چاپ: 1036 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5667 بار   |   دفعات چاپ: 1184 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5249 بار   |   دفعات چاپ: 1120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6196 بار   |   دفعات چاپ: 1523 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5788 بار   |   دفعات چاپ: 1500 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5707 بار   |   دفعات چاپ: 1446 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 162 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7978 بار   |   دفعات چاپ: 2289 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   0 نظر

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 43 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 24818249 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1336 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb